Aanmelden als vrijwilliger

Aanmelden als vrijwilliger

Wilt u meewerken aan het kunnen beantwoorden van vragen en stemt u in met wat er van u wordt verwacht, meldt u dan hieronder aan als vrijwilliger.

Toelichting: 

Het zelf zoeken naar regelgeving en voorschriften via zoekmachines of de diverse fora op het internet is voor velen duidelijk, maar de praktijk blijkt voor sommigen ook vaak weerbarstiger.

De taal, andere omgangsvormen en andere cultuur maken soms dat ze zich voor hun gevoel in een soort doolhof bevinden.

Het is dan fijn om eens in het Nederlands te kunnen spreken met iemand die de startproblemen al achter de rug heeft. Iemand die even de weg kan wijzen, een telefoontje kan plegen en die je zonodig ook een enkele keer wil begeleiden naar de één of andere instantie.

Voor meer toelichting kijk ook op de pagina Vrijwilliger worden en/of op de pagina FAQ Vrijwilligers 

Belangrijk! *Wanneer u zich als vrijwilliger bij ons aanmeldt, gaat u ermee akkoord dat uw naam in verband met Raad&Daad wordt vermeld:

  • wanneer u zich heeft opgegeven als lid van de besloten facebookgroep Raad en Daad;
  • wanneer u vermeld wordt in de nieuwsbrief;
  • wanneer uw naam op onze website wordt genoemd;
  • bij het versturen van nieuwsbrieven per mail en indien het relevant is, in onze interne documenten bijvoorbeeld de Nieuwsbrief;
  • in andere documenten die voor Raad&Daad gepubliceerd worden, intern of extern.

 

Please type your full name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Onjuist email address.

Voer alleen cijfers in

Om u telefonisch te kunnen bereiken hebben we zeker 1 nummer nodig (bij een nl/be mobiel nr, 0031/0032 toevoegen).

Invalid Input

Invalid Input

Heeft u een website dan kunt u hier opgeven of u het op prijs stelt dat wij bij de algemene informatie een link naar uw website plaatsen. Wij stellen het zeer op prijs als u op uw website een verwijzing naar onze website plaatst. In onze reactie op uw aanmelding krijgt u hierover informatie van ons.

Invalid Input

Invalid Input

Vermeld hier uitgebreide gegevens over u zelf. Bijvoorbeeld specifieke kennis, vaardigheden of ervaringen. Vermeld hier uw profiel voor plaatsing op deze website

Invalid Input

Als u al uw gegevens heeft ingevuld, dan kunt u uw aanmelding verzenden. Wilt u nog gegevens toevoegen aan uw aanmelding, klik dan op 'vorige'

Op deze pagina leggen wij u uit wat wij doen met uw persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, dit conform de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doelstelling van Raad&Daad:
Raad&Daad heeft als doel het ondersteunen van Nederlandstaligen bij praktische problemen in Frankrijk.

Persoonsgegevens:
Raad&Daad verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Raad&Daad gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen voor de afhandeling van uw hulpvraag.

Grondslag van de verwerking van uw gegevens:
Raad&Daad moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp).
Raad&Daad kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Door het invullen van het contactformulier geeft u hiermee expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:
Artikel 13 Wbp verplicht Raad&Daad om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. (https)

Ontvangers van uw persoonsgegevens:
Het stuurteam en de door hen toegewezen vrijwilliger(s), noodzakelijk voor het afhandelen van uw hulpvraag, hebben inzage in uw persoonsgegevens.

Verwerking en gebruik van uw gegevens:
De gegevens die u ons toevertrouwt worden in onze administratie verwerkt en alléén gebruikt voor de afhandeling van uw hulpvraag. Het stuurteam en vrijwilligers van Raad&Daad zullen nimmer uw gegevens of een deel daarvan gebruiken voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bedoeld. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt anders dan voor het afhandelen van uw hulpvraag met voorafgaande toestemming door u verleend.

Bewaartermijn van uw gegevens:
Raad&Daad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het afhandelen van uw hulpvraag (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

Uw AVG-Privacyrechten:
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Raad&Daad verwerkt, dan kunt u via onderstaand contactformulier inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Raad&Daad wordt vertegenwoordigt door het stuurteam met William Emsbroek als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoongegevens.
De verwerkinsgverantwoordelijke is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.